Beleidsplan 2021

Dreischor, juni 2021

 

Inleiding

Kerken zijn gesticht in tijden dat een groot deel van de bevolking lid van een kerkgemeenschap was. Momenteel telt het aantal belijdende leden in Dreischor van de hervormde gemeente nog circa 40 personen. Dit kleine aantal mensen kan onmogelijk de kosten van onderhoud van de mooie en grote Adriaanskerk dragen. Omdat de kerk gezichtsbepalend voor het dorp en de omgeving is en dat het ondenkbaar is om de kerk op termijn te moeten missen is een stichting vrienden opgericht om gelden bijeen te brengen om de kerk ook voor het nageslacht te behouden.

 

Doel van de stichting

Het doel van de stichting zoals vastgelegd in de statuten is:

Verlenen van steun aan de Adriaanskerk te Dreischor, ten behoeve van het onderhoud van het kerkgebouw alsmede het conserveren in indien nodig verbeteren van haar bouwkundige staat.

 

Omdat het gebouw niet alleen waardevol is voor leden van de kerkgemeenschap maar ook voor de omgeving en cultuurhistorische waarde heeft alsmede een bijzondere akoestiek heeft wil de stichting zoveel mogelijk fondsen werven voor het behoud van het gebouw zowel bij de leden van de kerkgemeenschap als van andere belanghebbenden zoals andere dorpsgenoten, ingezetenen van Schouwen-Duiveland en belangstellenden in binnen- en buitenland.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De middelen die bijeen worden gebracht worden, zullen worden besteed aan de kosten voor de instandhouding van het gebouw.

 

Werkzaamheden van de stichting

 De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Werven van sponsors en donateurs
 • Verhuren van het gebouw voor culturele evenementen in brede zin

 • Verhuren van het gebouw voor recepties, presentaties, lezingen en exposities

 • Organiseren van concerten, acties, collectes en inzamelingsacties

 • Het onder de aandacht brengen wat het historisch en cultureel belang is van het gebouw

Daarbij zullen de activiteiten niet in strijd mogen zijn met de aard en achtergrond van het gebouw zijnde een kerkgebouw.

 

De activiteiten die voor 2021 gepland zijn om fondsen te werven zijn:

 • Werving donateurs

 • Werving sponsors van concerten en overige sponsors

 • Tevens zijn  de volgende concerten gepland:

 • zie activiteiten 2021

  

De middelen die de stichting tracht te verwerven komen uit:

 • Toegangsprijs concerten

 • Advertentieopbrengsten sponsors

 • Verkoop consumpties

 • Giften, donaties en legaten

De met de concerten gemoeide kosten betreffen:

 • Kosten musici

 • Huur instrumenten

 • Inkoopkosten koffie en thee

 • Huur en aanschaf aankleding

 • Advertentiekosten

De stichting verwacht door Free Publicity de advertentiekosten te kunnen minimaliseren.

 

Organisatiestructuur

De stichting heeft momenteel 5 bestuurders.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- W. Hesseling (voorzitter)

- R. Versnel-Vroegh (secretaris)
- G. Berghout (penningmeester)

- J.P. Everwijn (bestuurder)

- J. Uiterwijk (bestuurder)
 
 
De bestuurders krijgen geen beloning.

Wel kunnen zij een vergoeding krijgen voor de kosten die zij voor de stichting hebben gemaakt.

Daarnaast wordt het bestuur versterkt met een kring van circa 30 vrijwilligers die assisteren bij de concerten.

Hierbij valt te denken aan werkzaamheden zoals. 

 • Verkoop kaarten

 • Toegangscontrole

 • Verkoop kaarten voor koffie en thee

 • Bediening van koffie en thee

 • Organisatie ten behoeve van publiek en musici

 • Parkeerorganisatie

 • EHBO

 • Draaiboeken

Financiering en schenkingsbudget

Het bestuur verwacht jaarlijks een netto bedrag van € 5.000 te kunnen schenken aan het doel van de stichting. Dit geld zal in overleg met het kerkbestuur  aan een specifiek onderhoudsdoel  worden besteed.

 

Vermogensbeheer
 

De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben procuratie bij de bankier. De geworven middelen worden geadministreerd op een bankrekening van de Rabobank. Overtollige middelen zullen worden geadministreerd op een spaarrekening van de Rabobank. Mochten de middelen een bedrag van € 100.000 te boven gaan dan zullen de overige middelen uit hoofde van risicospreiding bij andere banken worden aangehouden. Op basis van reguliere fondsenwerving verwacht het bestuur dat dit de komende 5 jaar nog niet aan de orde zal zijn.

Het bestuur verwacht dat dit alleen kan plaatsvinden ingeval van legaten.

Met de middelen van de stichting zullen nimmer speculatieve beleggingen plaatsvinden.