Stichting Vrienden van de Adriaanskerk

         
               

Staat van baten en lasten 2019

           
     

 Realisatie

 

 Realisatie

 

Begroot

     

2018

 

2019

 

2019

INKOMSTEN

             

Opbrengsten concerten

   

            6.513

 

            7.308

 

            6.000

Giften en donaties

   

            1.031

 

            2.425

 

            1.000

Overige acties

   

            3.103

 

            3.738

 

            2.500

               
     

          10.647

 

          13.471

 

            9.500

               

UITGAVEN

             

Uitgaven concerten

   

            6.152

 

            7.184

 

            5.000

Overige activiteiten

   

                55

 

              211

 

              250

Overige kosten

   

              252

 

              255

 

              500

               
     

            6.459

 

            7.650

 

            5.750

               

Exploitatieresultaat

   

            4.188

 

            5.821

 

            3.750

               

Verdeling resultaat:

             

Naar risicoreserve concerten

   

                  -

 

                  -

 

                  -

Reserve onderhoud Adriaanskerk

 

            4.188

 

            5.821

 

            3.750

               
     

            4.188

 

            5.821

 

            3.750

               

 

 

BALANS (na bestemming resultaat)

         

 

31-12-2019

31-12-2018

   

31-12-2019

31-12-2018

Activa

     

Passiva

   
             

Vorderingen

     

Eigen vermogen

   

Debiteuren

                   550

           1.000

 

Risicoreserve concerten

                 3.004

           3.004

Overige vorderingen

                       -

              199

 

Reserve onderhoud Adriaanskerk

                 9.684

           9.185

 

                   550

           1.199

   

               12.688

         12.189

             

Liquide middelen

     

Kortlopende schulden

   

Betaalrekening en kas

                3.922

           4.137

 

Rente en bankkosten

                      10

                11

Spaarrekening

                8.948

           7.447

 

Overige te betalen kosten

                    722

              583

 

              12.870

         11.584

   

                    732

              594

             
             
             
             
             

TOTAAL

              13.420

         12.783

   

               13.420

         12.783

             
             
             

Toelichting:

           
             

Risicoreserve concerten

           
             

Dit vermogen wordt gebruikt om de uitgaven voor concerten te kunnen financieren.

   

Sommige kosten dienen vooruit betaald te moeten worden.

       

Daarnaast wordt dit vermogen gebruikt om tegenvallende inkomsten voor concerten te kunnen

   

opvangen.

           

Bij tegenvallende inkomsten dienen wel de musici, de dirigent, de huurkosten en overige kosten betaald

   

te kunnen worden.

           

Daarnaast is het beleid erop gericht om door lage entreeprijzen de toegang voor

   

een zo groot mogelijk publiek mogelijk te kunnen maken.

       
             

Reserve onderhoud Adriaanskerk

         

Stand per 1 januari

   

      9.185

     

Besteding: bijdrage nieuwe verwarmingsinstallatie

     -5.322

     

Toevoeging bestemming resultaat

 

      5.821

     
             

Stand per 31 december 2019

   

      9.684

     
             

In 2020 is  € 5.000 uitgegeven van dit saldo aan bijdrage schilderwerk welke in 2019 is verricht.