Stichting Vrienden van de Adriaanskerk

         
             

BALANS (na bestemming resultaat)

         

 

31-12-2018

31-12-2017

   

31-12-2018

31-12-2017

Activa

     

Passiva

   
             

Vorderingen

     

Eigen vermogen

   

Debiteuren

                1.000

              500

 

Risicoreserve concerten

                 3.004

           3.004

Overige vorderingen

                   199

                  -

 

Reserve onderhoud Adriaanskerk

                 9.185

           9.997

 

                1.199

              500

   

               12.189

         13.001

             

Liquide middelen

     

Kortlopende schulden

   

Betaalrekening en kas

                4.137

           3.242

 

Rente en bankkosten

                      11

                11

Spaarrekening

                7.447

           9.445

 

Overige te betalen kosten

                    583

              175

 

              11.584

         12.687

   

                    594

              186

             
             
             
             
             

TOTAAL

              12.783

         13.187

   

               12.783

         13.187

             
             
             

Toelichting:

           
             

Risicoreserve concerten

           
             

Dit vermogen wordt gebruikt om de uitgaven voor concerten te kunnen financieren.

   

Sommige kosten dienen vooruit betaald te moeten worden.

       

Daarnaast wordt dit vermogen gebruikt om tegenvallende inkomsten voor concerten te kunnen

   

opvangen.

           

Bij tegenvallende inkomsten dienen wel de musici, de dirigent, de huurkosten en overige kosten betaald

   

te kunnen worden.

           

Daarnaast is het beleid erop gericht om door lage entreeprijzen de toegang voor

   

een zo groot mogelijk publiek mogelijk te kunnen maken.

       
             

Reserve onderhoud Adriaanskerk

         

Stand per 1 januari

   

      9.997

     

Besteding: bijdrage nieuwe verwarmingsinstallatie

     -5.000

     

Toevoeging bestemming resultaat

 

      4.188

     
             

Stand per 31 december 2018

   

      9.185

     
             

In 2019 is eveneens € 5.000 uitgegeven van dit saldo aan de nieuwe verwarmingsinstallatie.

   

 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van de Adriaanskerk

         
               

Staat van baten en lasten 2018

           
   

 Realisatie

 

 Realisatie

 

Begroot

Begroot

   

2017

 

2018

 

2018

2019

INKOMSTEN

             

Opbrengsten concerten

 

            8.661

 

            6.513

 

            6.945

            6.000

Giften en donaties

 

              470

 

            1.031

 

            1.000

            1.000

Overige acties

 

            3.506

 

            3.103

 

            1.700

            2.500

               
   

          12.637

 

          10.647

 

            9.645

            9.500

               

UITGAVEN

             

Uitgaven concerten

 

            5.729

 

            6.152

 

            4.306

            5.000

Overige activiteiten

 

              624

 

                55

   

              250

Overige kosten

 

              269

 

              252

 

            1.900

              500

               
   

            6.622

 

            6.459

 

            6.206

            5.750

               

Exploitatieresultaat

 

            6.015

 

            4.188

 

            3.439

            3.750

               

Verdeling resultaat:

             

Naar risicoreserve concerten

 

                  -

 

                  -

 

                  -

                  -

Reserve onderhoud Adriaanskerk

            6.015

 

            4.188

 

            3.439

            3.750

               
   

            6.015

 

            4.188

 

            3.439

            3.750