Hierna treft u de cijfers 2017 aan.

Door de donateurs, de sponsors en de bezoekers van concerten, alsmede de vele vrijwilligers zijn we in staat geweest om in 2017 de onderhoudsreserve te vergroten. Eind 2017 bleek dat de verwarmingsinstallatie gebreken ging vertonen. Om onveilige situaties te voorkomen zal in 2018 een nieuwe verwarmingsinstallatie worden aangelegd met een hoger rendement en lagere verbruikskosten. Het bestuur heeft besloten in 2018 € 10.000 bij te dragen in de aanschaf van deze nieuwe installatie.

Allen die dit hebben mogelijk gemaakt worden daarvoor hartelijk bedankt.

Voor 2018 hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het overige onderhoud van het gebouw.

Het is gebleken dat bezoekers het wenselijk vinden dat muzikanten beter zichtbaar zijn. Dit kan gerealiseerd worden door podiumdelen in het koor te plaatsen. De stichting hoopt in de toekomst hier ook een bijdrage aan te kunnen leveren. 

 

 

 

 

 

 


Stichting Vrienden van de Adriaanskerk

       
             

 

 

 

 

 

 

 

BALANS (na bestemming resultaat)

         

 

31-12-2017

31-12-2016

   

31-12-2017

31-12-2016

Activa

     

Passiva

   
             

Vorderingen

     

Eigen vermogen

   

Debiteuren

                   500

              150

 

Risicoreserve concerten

                  3.004

           3.000

 

                        -

                   -

 

Reserve onderhoud Adriaanskerk

                  9.997

           3.982

 

                   500

              150

   

                13.001

           6.986

Liquide middelen

     

Kortlopende schulden

   

Betaalrekeningen

                3.242

           2.812

 

Rente en bankkosten

                       11

                11

Spaarrekening

                9.445

           4.935

 

Overige te betalen kosten

                     175

              900

 

              12.687

           7.747

   

                     186

              911

             

TOTAAL

              13.187

           7.897

   

                 13.187

            7.897

             
             
             

Toelichting:

           
             

Risicoreserve concerten

           
             

Dit vermogen wordt gebruikt om de uitgaven voor concerten te kunnen financieren.

   

Sommige kosten dienen vooruit betaald te moeten worden.

       

Daarnaast wordt dit vermogen gebruikt om tegenvallende inkomsten voor concerten te kunnen

   

opvangen.

           

Bij tegenvallende inkomsten dienen wel de musici, de dirigent, de huurkosten en overige kosten betaald

   

te kunnen worden.

           

Daarnaast is het beleid erop gericht om door lage entreeprijzen de toegang voor

   

een zo groot mogelijk publiek mogelijk te kunnen maken.

       
             

Reserve onderhoud Adriaanskerk

         

Stand per 1 januari

   

      3.982

     

Toevoeging bestemming resultaat

 

 

      6.015

 

 

 

   

 

     

Stand per 31 december 2017

   

      9.997

     
     

 

     
       
           
             
             

Staat van baten en lasten 2017

             

 

   

 Realisatie

Begroot  

 

Begroot

 

 

 

   

2017

2017

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTEN

       

 

 

 

 

Opbrengsten concerten (sponsors, entree e.d)

            8.661

          10.000

 

           7.000

 

 

 

Giften en donaties

 

               470

               500

 

              500

 

 

 

Overige acties

 

            3.506

            3.300

 

           2.200

 

 

 

         

 

 

 

 

   

          12.637

          13.800

 

           9.700

 

 

 

             

 

 

UITGAVEN

             

 

Uitgaven concerten

 

            5.729

            6.350

 

            4.500

 

 

 

Uitgaven overige activiteiten

 

               624

               700

 

               200

 

 

 

Overige kosten

 

               269

            1.000

 

            1.500

 

 

 

         

 

 

 

 

   

            6.622

            8.050

 

               6.200

 

 

 

         

 

 

 

 

Exploitatieresultaat

 

            6.015

            5.750

 

            3.500

 

 

 

             

 

 

Verdeling resultaat:

           

 

 

Naar risicoreserve concerten

 

                   -

               750

 

                    -

 

 

 

Reserve onderhoud Adriaanskerk

 

            6.015

            5.000

 

             3.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            6.015

            5.750

 

             3.500