Hierna treft u de cijfers 2016 aan.

Door de donateurs, de sponsors en de bezoekers van concerten, alsmede de vele vrijwilligers zijn we in staat geweest om in 2016 diverse dakgoten te repareren of te vernieuwen. Daarnaast is het strucwerk in de sacristie gerepareerd. Een deel moest worden uitgehakt en opnieuw opgebouwd.

Allen die dit hebben mogelijk gemaakt worden daarvoor hartelijk bedankt.

Voor 2017 hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan reparaties aan het dak, dakkapel en dakgoten.

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van de Adriaanskerk

       
             
 

 

 

 

 

 

 

BALANS (na bestemming resultaat)

         

 

31-12-2016

31-12-2015

   

31-12-2015

31-12-2014

Activa

     

Passiva

   
             

Vorderingen

     

Eigen vermogen

   

Debiteuren

                   300

              300

 

Risicoreserve concerten

                  3.004

           3.000

 

                        -

                   -

 

Reserve onderhoud Adriaanskerk

                  3.982

           5.223

 

                   300

              150

   

                  6.986

           8.223

Liquide middelen

     

Kortlopende schulden

   

Betaalrekeningen

                2.812

           1.548

 

Rente en bankkosten

                       11

                11

Spaarrekening

                4.935

           7.503

 

Overige te betalen kosten

                     900

            1.117

 

                7.747

           9.051

   

                     911

            1.128

             

TOTAAL

                7.897

           9.351

   

                  7.897

            9.351

             
             
             

Toelichting:

           
             

Risicoreserve concerten

           
             

Dit vermogen wordt gebruikt om de uitgaven voor concerten te kunnen financieren.

   

Sommige kosten dienen vooruit betaald te moeten worden.

       

Daarnaast wordt dit vermogen gebruikt om tegenvallende inkomsten voor concerten te kunnen

   

opvangen.

           

Bij tegenvallende inkomsten dienen wel de musici, de dirigent, de huurkosten en overige kosten betaald

   

te kunnen worden.

           

Daarnaast is het beleid erop gericht om door lage entreeprijzen de toegang voor

   

een zo groot mogelijk publiek mogelijk te kunnen maken.

       
             

Reserve onderhoud Adriaanskerk

         

Stand per 1 januari

   

      5.223

     

Toevoeging bestemming resultaat

 

      6.000

     
     

    11.223

     

Uitgaven onderhoud:

 

 

 

 

 

 

Loodgieterswerk: oa dakgoten en afvoeren

             3.872

 

 

 

 

Reparatie stucwerk

 

             3.369

 

 

 

 

 

 

      7.241

     
             

Stand per 31 december 2016

   

      3.982

     
             

 

     

 

         
             
             

Staat van baten en lasten 2016

             

 

   

 Realisatie

Begroot  

 

Begroot

 

 

 

   

2016

2016

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTEN

       

 

 

 

 

Opbrengsten concerten (sponsors, entree e.d)

            7.252

            5.800

 

         10.000

 

 

 

Giften en donaties

 

               930

            1.500

 

              500

 

 

 

Overige acties

 

            3.796

            2.000

 

           3.300

 

 

 

         

 

 

 

 

   

          11.978

            9.300

 

         13.800

 

 

 

             

 

 

UITGAVEN

             

 

Uitgaven concerten

 

            2.812

            2.000

 

            6.350

 

 

 

Uitgaven overige activiteiten

 

            2.043

               500

 

               700

 

 

 

Overige kosten

 

            1.119

            1.000

 

            1.000

 

 

 

         

 

 

 

 

   

            5.974

            3.500

 

            8.050

 

 

 

         

 

 

 

 

Exploitatieresultaat

 

            5.924

            5.800

 

            5.750

 

 

 

             

 

 

Verdeling resultaat:

           

 

 

Naar risicoreserve concerten

 

                   4

                   -

 

               750

 

 

 

Reserve onderhoud Adriaanskerk

 

            6.000

            5.800

 

             5.000

 

 

 

         

 

 

 

 

   

            6.004

            5.800

 

             5.750