Hierna volgen de cijfers 2015.

Door de donateurs, de sponsors en de bezoekers van concerten, alsmede de vele vrijwilligers zijn we in staat geweest om in 2015 een deel van de kosten van de nieuwe kozijnen van de winterkerk voor onze rekening te nemen.

In begin 2016 waren we in staat diverse dakgoten te laten repareren.

Allen die dit hebben mogelijk gemaakt worden daarvoor hartelijk bedankt.

 

 

 

 

  

 

 

BALANS (na bestemming resultaat)

         

 

31-12-2015

31-12-2014

   

31-12-2015

31-12-2014

Activa

     

Passiva

   
             

Vorderingen

     

Eigen vermogen

   

Debiteuren

                   300

              150

 

Risicoreserve concerten

                  3.000

           2.924

 

                        -

                   -

 

Reserve onderhoud Adriaanskerk

                  5.223

           3.000

 

                   300

              150

   

                  8.223

           5.924

Liquide middelen

     

Kortlopende schulden

   

Betaalrekening

                1.548

           1.147

 

Rente en bankkosten

                       11

                23

Spaarrekening

                7.503

           5.000

 

Overige te betalen kosten

                  1.117

              350

 

                9.051

           6.147

   

                  1.128

              373

             

TOTAAL

                9.351

           6.297

   

                  9.351

           6.297

             
             
             

Toelichting:

           
             

Risicoreserve concerten

           
             

Dit vermogen wordt gebruikt om de uitgaven voor concerten te kunnen financieren.

   

Sommige kosten dienen vooruit betaald te moeten worden.

       

Daarnaast wordt dit vermogen gebruikt om tegenvallende inkomsten voor concerten te kunnen

   

opvangen.

           

Bij tegenvallende inkomsten dienen wel de musici, de dirigent, de huurkosten en overige kosten betaald

   

te kunnen worden.

           

Daarnaast is het beleid erop gericht om door lage entreeprijzen de toegang voor

   

een zo groot mogelijk publiek mogelijk te kunnen maken.

       
             

Reserve onderhoud Adriaanskerk

         

Stand per 1 januari

   

      3.000

     

Toevoeging bestemming resultaat

 

      7.223

     
     

     10.223

     

Aandeel in nieuwe ramen winterkerk

 

     -5.000

     
             

Stand per 31 december 2015

   

      5.223

     
             

In februari 2016 is vanuit deze reserve nog betaald de reparatie van dakgoten

     

en afvoeren van de kerk ten bedrage van € 3.872

         
             
             

Staat van baten en lasten 2015

             

 

   

 Realisatie

 Realisatie

 

Begroot

 

Begroot

 

   

2014

2015

 

2015

 

2016

 

INKOMSTEN

             

 

Opbrengsten concerten

 

            8.320

            7.220

 

            9.425

 

            5.800

 

Uitkering Musi Voca

 

            3.000

                   -

 

                   -

 

                   -

 

Giften en donaties

 

            2.067

            1.835

 

            1.500

 

            1.500

 

Overige acties

 

            2.692

            2.202

 

            1.100

 

            2.000

 

               

 

   

          16.079

          11.257

 

          12.025

 

            9.300

 

               

 

UITGAVEN

             

 

Uitgaven concerten

 

            9.201

            2.983

 

            3.675

 

            2.500

 

Overige kosten

 

               954

               975

 

            1.380

 

            1.000

 

               

 

   

          10.155

            3.958

 

            5.055

 

            3.500

 

               

 

Exploitatieresultaat

 

            5.924

            7.299

 

            6.970

 

            5.800

 

               

 

Verdeling resultaat:

             

 

Naar risicoreserve concerten

 

            2.924

                76

 

            1.970

 

                   -

 

Reserve onderhoud Adriaanskerk

 

            3.000

            7.223

 

            5.000

 

            5.800

 

               

 

   

            5.924

            7.299

 

            6.970

 

            5.800