BALANS (na bestemming resultaat)      
  31-12-2014     31-12-2014
Activa     Passiva  
         
Vorderingen     Eigen vermogen  
Debiteuren               150   Risicoreserve concerten            2.924
                     -   Reserve onderhoud Adriaanskerk            3.000
                150                5.924
         
Liquide middelen     Kortlopende schulden  
Betaalrekening            1.147   Rente en bankkosten                 23
Spaarrekening            5.000   Overige te betalen kosten               350
             6.147                   373
         
         
         
         
         
TOTAAL            6.297                6.297
         
         
         
Toelichting:        
         
Risicoreserve concerten        
         
Dit vermogen wordt gebruikt om de uitgaven voor concerten te kunnen financieren.  
Sommige kosten dienen vooruit betaald te moeten worden.    
Daarnaast wordt dit vermogen gebruikt om tegenvallende inkomsten voor concerten te kunnen  
opvangen.        
Bij tegenvallende inkomsten dienen wel de musici, de dirigent, de huurkosten en overige kosten betaald  
te kunnen worden.        
Daarnaast is het beleid erop gericht om door lage entreeprijzen de toegang voor   
een zo groot mogelijk publiek mogelijk te kunnen maken.    

 

 

Staat van baten en lasten 2014

         
    Begroot   Realisatie    Begroot 
    2014 2014   2015
INKOMSTEN          
Opbrengsten concerten             13.680             8.320               9.425
Uitkering Musi Voca               3.000             3.000                      -
Giften en donaties                  500             2.067               1.500
Overige acties                      -             2.692               1.100
           
              17.180           16.079             12.025
           
UITGAVEN          
Uitgaven concerten               9.008             9.201               3.675
Overige kosten                  880                954               1.380
           
                9.888           10.155               5.055
           
Exploitatieresultaat               7.292             5.924               6.970
           
Verdeling resultaat:          
Naar risicoreserve concerten                 2.924               1.970
Reserve onderhoud Adriaanskerk                 3.000               5.000
           
                  5.924               6.970